1.4 Doelstellingen

Ons onderwijs richt zich vanuit een protestant-christelijke identiteit op een brede ontwikkeling bij onze leerlingen. Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en persoonsontwikkeling staat daarin centraal. Wij realiseren een onderwijsaanbod waarmee onze leerlingen zich na de basisschool optimaal verder kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

De Olijfboom staat voor goed onderwijs op maat aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit onderwijs wordt gegeven in een veilig klimaat, waarin kinderen zich gekend weten, onder leiding van goed toegeruste en gemotiveerde leerkrachten en leidinggevenden.

Het accent ligt op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. We willen de kinderen in alle opzichten maximaal tot bloei laten komen. Hierbij zoeken we voortdurend naar een optimale afstemming van het onderwijs op de individuele behoeften van het kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen goed kunnen functioneren binnen de groep. Dit laatste bevordert de saamhorigheid en de onderlinge verantwoordelijkheid. In ons onderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van een kind, niet van beperkingen.

We zien het aanleren van de basisvaardigheden als onze hoofdtaak, maar ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit zijn daarnaast essentieel. We volgen en analyseren de vorderingen van de leerlingen systematisch om de persoonlijke groei te kunnen versterken.

In het schoolplan van 2023-2027 staan de volgende Big Rocks centraal:
- Het ontwikkelen van een leeromgeving die een actieve betrokkenheid bij onze leerlingen kan versterken.
- Het versterken van een eenduidige aanpak door blijven goede afspraken te maken over onze werkwijze en deze blijvend te borgen.
- Het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten en talenten. Op organisatieniveau en in de klas.
- Het versterken van de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Naast goed onderwijs in taal, lezen en rekenen, willen we ook ander potentieel in de ontwikkeling van onze leerlingen laten groeien.

<< terug