1.5 Identiteit

Vanuit onze grondslag, de Bijbel, willen wij in het dagelijks leven met leerlingen en hun ouders gestalte geven aan de bijbelse opdracht: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. (Deuteronomium 6:5) U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (Mattheüs 22:37, 39)

Onze school wil vanuit die gedachte een gemeenschap zijn waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. Ons diepste verlangen is dat onze leerlingen in hun leven de Heere Jezus leren kennen en dat zij Hem leren volgen. Ons doel is dat kinderen als goede burgers een plaats zullen innemen in de maatschappij en dat zij hun talenten inzetten voor God en hun naasten.

Voor onze school betekent dit in de praktijk:
-dat de christelijke identiteit als een rode draad door dagelijkse activiteiten is verweven;
-dat er op school dagelijks tijd is voor Bijbelverhalen, gebed, zang en een gesprek over het dagelijks leven met God. We doen dit met behulp van onze methode voor Bijbelonderwijs: Levend Water;
-dat we gezamenlijk de christelijke feestdagen vieren;
-dat we daarnaast een kind ook kennis meegeven van andere religieuze stromingen en hun denkbeelden;
-dat onze leerkrachten en ondersteunend personeel een voorbeeldfunctie hebben;
-dat we duidelijke afspraken hebben over hoe we met elkaar omgaan;
-dat het schoolteam een weekopening en weeksluiting met elkaar houdt.

De Olijfboom heeft een protestants-christelijk karakter. De leerlingen komen hoofdzakelijk uit gezinnen van diverse kerkelijke richtingen. We gaan met elkaar om vanuit een houding waarin we elkaar respecteren. Het overdragen (en aanleren) van christelijke waarden en normen vinden wij belangrijk. Als essentiële christelijke waarden zien we:
-dienstbaarheid 
-verantwoordelijkheid 
- naastenliefde 
- gerechtigheid 
- gelijkwaardigheid 
- eerbied voor de schepping 
- correcte omgangsvormen

<< terug