1.6 VPCO De Viermaster

Leren wat ertoe doet
Viermasterscholen rusten kinderen toe met kennis, vaardigheden en geloof, zodat ze de basis meekrijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot mensen met zelfvertrouwen die hun eigen keuzes kunnen maken en zich bewust zijn van normen en waarden. 
De kinderen ontwikkelen zich in een veilige en prettige omgeving en mogen zich geliefd weten door God en de mensen die op hun school werken. De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en geven les vanuit hun vakkennis en motivatie. Viermasterscholen hebben een grote maatschappelijke opdracht en zijn dienstbaar aan de samenleving. 

Acht scholen in zes gemeenten
Er zijn acht Viermasterscholen met ongeveer 170 medewerkers en ruim 1700 leerlingen. De scholen liggen in het mooie gebied van de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug in de gemeenten Elst, Ederveen, Overberg, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Op 1 augustus 2006 is de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs ontstaan door een fusie van vier besturen. Op 1 januari 2017 is de fusie met Vereniging tot Stichting en Instandhouding Scholen met de Bijbel te Woudenberg het gerealiseerd. De Olijfboom werd zo ook een Viermasterschool. 

Werken binnen afgesproken kaders
De scholen verschillen onderling, omdat elke school de ruimte krijgt voor een eigen onderwijskundige aanpak binnen de kaders die op bestuursniveau zijn vastgelegd. Scholen wisselen onderling informatie uit over processen en ontwikkelingen. Door het delen van kennis en leerervaringen versterken de scholen elkaar en werken ze aan verbeteringen van de algemene kwaliteit van onderwijs.

De Viermasterscholen
CBS De Waterstroom in Ederveen
Het Visnet in Elst 
CBS De Wegwijzer in Overberg
CBS De Borgwal in Renswoude
CBS De Stifthorst in Renswoude
CBS De Glashorst in Scherpenzeel
CBS Korenmaat in Scherpenzeel
De Olijfboom in Woudenberg 

Bestuurlijke organisatie
In het bestuur is bestuur en toezicht gescheiden. De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Het algemeen bestuur ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder en beoordeelt volgens de statuten belangrijke documenten, zoals het strategisch beleidsplan en de begroting. De directeuren zijn verantwoordelijk voor hun school. Met de directeur-bestuurder vormen zij het directieoverleg. Samen bespreken zij het beleid dat na verkregen advies of instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) vastgesteld kan worden door de directeur-bestuurder. 

Geïnspireerd door geloof, hoop en liefde
In samenspraak met ouders geven de scholen vorm aan hun christelijke grondslag. Ze sluiten aan bij de diversiteit in de protestants-christelijke geloofsovertuigingen en tradities. Vanuit respect en waardering voor verschillen, houden we rekening met elkaar en geven we elkaar ruimte en vertrouwen. Het is de basis om samen de kinderen te vormen en toe te rusten met geloof, hoop en liefde en hen te laten ervaren dat ze in vertrouwde handen zijn.

Alle medewerkers zijn christen en leven actief mee in hun eigen kerkelijke gemeente. Ze dragen het Evangelie uit aan de kinderen en zien dit als de Bijbelse opdracht. 

Vanuit een open toelatingsbeleid verwelkomen de scholen hun leerlingen, waarbij van ouders wordt verwacht dat ze de christelijke grondslag onderschrijven of respecteren. 

Deskundig werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
De sfeer in de scholen is gebaseerd op vertrouwen, liefde en geborgenheid, want kinderen komen tot hun recht in een veilige schoolomgeving. We gaan voor goede leeropbrengsten en resultaten voor alle leerlingen. Daarom bieden we het onderwijs op verschillende niveaus aan en doen we recht aan het unieke van elk kind. 
De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen krijgen volop  aandacht, We kijken ook naar de toekomst door aandacht te besteden aan de vaardigheden voor de 21e eeuw. Kinderen leren van en met elkaar, ontwikkelen hun sociale vaardigheden, leren op jonge leeftijd een vreemde taal en werken met moderne (digitale) leermiddelen.
Vanuit een eigen onderwijsconcept geven de scholen passend onderwijs. Op elke school is duidelijk wat er mogelijk is, zowel in extra aandacht als extra uitdaging. 

We bieden medewerkers een aangename werkomgeving en volop mogelijkheden om zich te blijven ontwikkelen door regelmatige scholing en het onderling uitwisselen van ervaring. 
We betrekken ouders bij de ontwikkeling van hun kind. In het functioneren van de school hebben ze een belangrijke bijdrage vanuit meehelpen en meedenken. 

Gemotiveerde leerkrachten die doorgeven en voorleven
De vereniging en de scholen vormen een gemeenschap waarin mensen van jong tot oud samen leren, oefenen, delen, elkaar ruimte bieden en groeien. Kinderen leren dat ze iets kunnen betekenen voor anderen en dat ze kunnen bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving. We voeden hun zelfvertrouwen, zodat ze leren hun kracht en kwetsbaarheid te laten zien en in verbinding te blijven met zichzelf en met de ander.
Volwassenen hebben een belangrijke taak in het doorgeven en voorleven van alles wat in onze beleving waardevol is. Daarom kunnen leerlingen rekenen op leerkrachten die gemotiveerd zijn en hun vakkundigheid, persoonlijkheid, talenten en gaven volop inzetten voor de leerlingen.

Dienstbaar aan onze omgeving
De scholen besteden aandacht aan wat er in de maatschappij gebeurt, zodat kinderen zicht krijgen op de wereld om hen heen en hiermee leren omgaan. Onze doorgaande leerlijnen reiken verder dan de basisschool, ook vroeg- en voorschoolse educatie en de aansluiting met het voortgezet onderwijs horen daarbij. Daarnaast onderhouden we warme contacten met kerken en maatschappelijke organisaties in onze omgeving en zijn we  open in het delen van informatie over onze resultaten, ontwikkelingen, plannen en initiatieven. 

Adresgegevens
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs De Viermaster
Schoolstraat 1
6744 WS Ederveen

Contactgegevens
Dhr. Henk Jonker (directeur-bestuurder)
Schoolstraat 1
6744 WS Ederveen
T: 0318-576580
E: info@vpcodeviermaster.nl
www.vpcodeviermaster.nl

Meer informatie
Uitgebreide informatie over De Viermaster staat op de website www.vpcodeviermaster.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de directeur van de school of met het bestuursbureau. 

<< terug