3.5 Het leerlingvolgsysteem

 

 

Het leerlingvolgsysteem volgt alle leerlingen binnen onze school. Wij volgen echter niet alleen de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar besteden ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Tijdens de groepsbesprekingen met de Intern Begeleider (IB-er) worden de observaties en toetsgegevens besproken.

Soms zijn er leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Het zorgsysteem kent een stappenplan voor die leerlingen.
-Van alle leerlingen is digitaal een standaarddossier (inschrijf- en persoonlijke gegevens, toetsgegevens, oudergesprekken) aanwezig.
-Voor leerlingen die extra zorg behoeven, is het dossier uitgebreider: individuele toets-/observatiegegevens, handelingsplannen met gegevens wat betreft de zorg buiten de groep, begeleiding in de groep (en thuis) en rapporten van externen.

Voor het stellen van een nadere diagnose is de school afhankelijk van externen. Daarnaast maken we gebruik van expertisecentrum Uniek, ambulante begeleiders, deskundigen van het Samenwerkingsverband (o.a. schoolondersteuner)

In de groepen 1 en 2 worden de kleuters door de leerkrachten geobserveerd tijdens spel- werk- en kringactiviteiten.

Vanaf groep 3 maken we gebruik van diverse toetsen.
Toetsen die bij de methode horen en die na ieder hoofdstuk worden afgenomen.

Methodeonafhankelijke toetsen, waarvan we hieronder een overzicht geven.

Groep 1 Leerlijnen Jonge Kind
Groep 2 Leerlijnen Jonge Kind
Groep 3 Rekenen, Spelling, AVI en DMT
Groep 4 Rekenen, Spelling, AVI en DMT
Groep 5 Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, AVI en DMT
Groep 6 Rekenen, Spelling, Taalverzorging, Begrijpend lezen, AVI en DMT
Groep 7 Rekenen, Spelling, Taalverzorging, Begrijpend lezen, Engels en AVI (en DMT voor zorgleerlingen)
Groep 8 Rekenen, Spelling, Taalverzorging, Begrijpend lezen, Engels, AVI (en DMT voor zorgleerlingen) en IEP eindtoets

Door de gegevens van de Leerlijnen Jonge Kind in groep 1 en 2, de methodegebonden toetsen en de gegevens van de methode-onafhankelijke toetsen(CITO)en de observaties met elkaar te vergelijken kunnen we ons over het algemeen een duidelijk beeld van het niveau van de leerling vormen.

Het leerlingvolgsysteem, Parnassys, geeft de leerkracht een goed beeld van hetgeen is behaald en van hetgeen we van onze leerling(en) verwachten. Het stelt ons vervolgens in staat om de leerling op het juiste niveau in te schatten en de juiste leerstof aan te bieden. Dat is niet alleen goed voor de aansluiting bij de capaciteiten van de leerling, maar het is ook heel belangrijk voor het sociaal/emotioneel welbevinden van de leerling.

 

 

<< terug