4.6 School in ontwikkeling: evaluatie en doelen

Ieder jaar kiezen wij vier grotere ontwikkelthema's waaraan we als school werken. Dit kunnen vakinhoudelijke thema's zijn (zoals de implementatie van een nieuwe methode voor begrijpend lezen) of andere ontwikkelthema's (zoals het verbeteren van communicatie). Naast de grote thema's zijn er tweejaarlijks kleinere thema's die worden ontwikkeld door de leerteams in school. Dit zijn ontwikkelteams waarin leerkrachten zitting hebben en waarin een lid van het management team zitting heeft. Verder ontwikkelen medewerkers zich op persoonlijk vlak of specialiseren zij zich in het aansturen van een vakgebied in school.

Ontwikkelthema's van het afgelopen jaar
-Ontwikkelen van een nieuw rapport: De ontwikkeling is in gang gezet en dit zal komend jaar een vervolg krijgen.
-Nieuwe rekenmethode ‘Pluspunt’: We hebben schoolbrede afspraken gemaakt en de methode is in groep 3 t/m 8 geïmplementeerd.  Ook hebben we de doelen vastgesteld die een goede overgang van groep 2 naar 3 moeten waarborgen.
-Rol van kindgesprekken in onze school: Hier hebben we over gesproken met elkaar en er is een document hoe we willen gaan werken. De structurele uitvoering is vertraagd door o.a. de thuiswerk periode.

Ontwikkelthema's voor het volgende jaar
-Implementatie van de nieuwe taal/ spellingmethode
-Kindgesprekken
-Oriënteren op een methode sociale emotionele ontwikkeling

Doorlopende ontwikkelthema's 
-Jeelo: Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Dit jaar hebben we vier Jeelo thema's uitgevoerd en ook volgend jaar komen vier thema's aan bod. Jeelo vervangt onze methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Ook komen 21e eeuwse vaardigheden aan bod.
-Leerlijnen Jonge Kind: Dit pakket voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind helpt ons om het onderwijs in de kleutergroepen af te stemmen op de ontwikkelingsfasen van de leerlingen en om meer zicht te krijgen op hun ontwikkeling.
-Communicatie: We werken aan het versterken van de interne en externe communicatie.
-Grip op de groep is de werkwijze bij ons op school. We gaan onderzoeken welke methode hier goed op aansluit.
-Leeruniek: Een systeem waarbij we nog beter zicht krijgen op de ontwikkeling op school-, leerjaar-, groeps- en leerlingniveau om gericht ons aanbod aan te kunnen sluiten bij ieders behoefte.

Ontwikkeling vanuit NPO
Als school hebben wij extra gelden ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. We willen deze gelden onder andere besteden aan:
-individuele begeleiding leerlingen met achterstanden op meerdere gebieden
-onderwijsondersteuning in de groep
-klassenverkleining
-verbetering resultaten (begrijpend) lezen
-vervanging methode sociaal-emotionele ontwikkeling
-vernieuwing schoolbibliotheek

Tijdens studiedagen en in (bouw)vergaderingen komen bovenstaande onderwerpen en afspraken regelmatig aan de orde, zodat de praktische uitwerking geborgd wordt.

<< terug